Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wystąpienia / 07.12.16 / Powrót do "Wystąpienia"

Oświadczenie

Panie Marszałku, swoje oświadczenie kieruję do pani premier Beaty Szydło.

Szanowna Pani Premier, przetargi ogłaszane przez spółki Skarbu Państwa i inne podmioty publiczne są podstawową formą składania zamówień. Prawidłowo przeprowadzane chronią system gospodarczy przed korupcją i sprzyjają obniżce kosztów wytwarzania i świadczenia usług, przez co zwiększają siłę konkurencyjną kraju. Niezależnie od wewnętrznych uregulowań Polska obowiązana jest przestrzegać także przepisów europejskich, takich jak Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, porozumienia sektorowe, Bilaterale 1 czy wreszcie Układ o stowarzyszeniu miedzy Unią Europejską a Ukrainą. Wszelkie odchylenia od tych przepisów, zwłaszcza o charakterze dyskryminującym niektóre podmioty, rodzą podejrzenia o nieuczciwą politykę zamówień, a gdy dotyczą podmiotów z krajów europejskich, dodatkowo wpływają na ocenę naszego kraju i zaufanie do nas.

Ze względu na podniesione kwestie chciałbym poinformować panią premier o docierających do mnie niepokojących sygnałach o stosowaniu przez niektóre spółki z sektora energetyki wątpliwych prawnie praktyk w tej dziedzinie.

Uprzejmie też proszę panią premier o odpowiedź na następujące pytania.

Po pierwsze, czy dopuszczalne jest to, aby jednym z warunków udziału w przetargu było wykazanie przez oferenta doświadczenia w realizacji robót budowlanych czy też prac projektowych stanowiących przedmiot zamówienia przy jednoczesnym zawężeniu, iż może to dotyczyć robót lub prac projektowych wykonanych wyłącznie na terytorium Polski? Czy zawężenie co do legitymowania się wykonanymi robotami lub sporządzonymi projektami jedynie do terytorium Polski nie jest aby sprzeczne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprowadzającym swobodę przepływu towarów, osób, usług i kapitału?

Po drugie, czy dopuszczalne jest to, aby zamawiający mógł zdecydować o wykluczeniu wykonawcy z postępowania przetargowego, jeżeli wykonawca znajduje się w sporze ze spółką zamawiającego lub jedną ze spółek jego grupy kapitałowej? Takie postępowanie stanowi moim zdaniem instrument niedopuszczalnego nacisku na ewentualnych oferentów. Wykluczyć bowiem można z postępowań przetargowych wszelkie podmioty pozostające w sporze niezależnie od tego, jakie były przyczyny sporu, na jakim etapie spór się znajduje i kto ma w tym sporze rację. Jest to bardzo dogodny sposób wywierania nacisków na podmioty gospodarcze, zwłaszcza te słabsze, jeżeli bowiem zdecydują się one na wejście w spór z zamawiającym lub z którąś z pozostałych spółek grupy kapitałowej, ryzykują automatyczne wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówień prowadzonych przez te spółki. Dla małych podmiotów może to być równoznaczne z bankructwem.

Będę zobowiązany pani premier za udzielenie mi odpowiedzi na te pytania, a gdyby uznała pani moje wątpliwości za zasadne – proszę także o poinformowanie mnie o krokach podjętych w celu wyeliminowania opisanych praktyk. Dziękuję.

Źródło: Senat

Powrót do "Wystąpienia" / Do góry