Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wystąpienia / 23.05.02 / Powrót do "Wystąpienia"

Na Kongresie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

Z wielką radością przyjąłem zaproszenie na Wasz Kongres. Bardzo cenię bowiem bogate tradycje polskiego rzemiosła, którego cechowe organizacje są najstarszą istniejącą do dzisiaj formą samorządu gospodarczego. Ale przyjąłem Wasze zaproszenie nie tylko ze względu na te wspaniałe tradycje i wielki sentyment, jakim darzę rzemieślników, którzy zawsze kojarzą mi się z wysokimi kwalifikacjami i solidnym wykonawstwem. Jestem tutaj - ponieważ tak jak deklarowałem we wrześniu ubiegłego roku podczas Zjazdu Cechów Rzemiosła Polskiego w Sejmie - naszemu rzemiosłu należy zapewnić trwałe miejsce w systemie gospodarczym. Tego wymaga szacunek dla dorobku wielu pokoleń polskich rzemieślników, a zarazem - a może przede wszystkim - odpowiedzialność za przyszłość polskiej gospodarki.
Wielokrotnie podkreślałem i chciałbym również w tym miejscu podkreślić dobitnie - państwo musi udzielać rzemiosłu rzeczywistego wsparcia. Programy prorozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw muszą w coraz większym stopniu wkraczać w centrum zainteresowania polityki gospodarczej. Potrzebna jest spójna, konsekwentna i długofalowa polityka państwa wobec tego sektora. To zasadniczy warunek sprostania przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz polskie rzemiosło konkurencji na rynku Unii Europejskiej. Jest to także w dobie globalizacji szansa zdobycia nowych rynków dla polskich produktów i szansa na zachowanie naszej tożsamości.
Poszerzona Unia Europejska stanie się największym wspólnym rynkiem na świecie, obejmującym około 500 milionów konsumentów. Rozszerzenie otworzy więc przed obecnymi i nowymi państwami członkowskimi nowe możliwości rozwoju gospodarczego. Zwiększy się konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw na międzynarodowej arenie gospodarczej, konsumenci uzyskają dostęp do szerszego asortymentu towarów i usług, tańszych i o wyższej jakości, wzrośnie zatrudnienie.
Powinniśmy zatem zrobić wszystko, aby wykorzystać ten potencjał. Pobudzenie przedsiębiorczości i innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jest dla nas zadaniem szczególnej wagi. Warunkiem jego powodzenia jest dialog społeczny, udział w nim samorządu gospodarczego, poważna debata z udziałem tych, którzy na co dzień tworzą gospodarczą rzeczywistość kraju. Ustawa o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego to już dobry początek realnego dialogu społecznego. Wasza aktywność w kontaktach z parlamentem i rządem staje się coraz bardziej widoczna. Większość postulatów i uwag zgłaszanych przez rzemiosło znalazło się przecież w programie gospodarczym rządu.
Cieszę się zatem, że zrobiono krok we właściwym kierunku. Kolejny i bardzo ważny krok to propozycje ułatwienia życia przedsiębiorcom zawarte w strategii gospodarczej rządu "Przedsiębiorczość-Rozwój Praca". Strategia ta uzyskała aprobatę parlamentu i będzie wdrażana w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Mam więc nadzieję, że jak najszybciej pojawią się nowe warunki, które stworzą Państwu lepsze możliwości działania. Jednak wprowadzenie do praktyki wszystkich projektowanych zmian, korzystnych dla przedsiębiorczości to proces wymagający wielkiej odpowiedzialności.
Wiem, że w tym niełatwym procesie, Sejm ma swój szczególny udział. Dysponuje bowiem niezwykle ważnym dla rozwoju gospodarczego instrumentem. Jest nim prawo. Dobre prawo może sprzyjać rozwojowi inicjatywności i gospodarki, a złe utrudniać rozwój nawet najbardziej dynamicznych podmiotów. Jako przedstawiciel władzy ustawodawczej czuję zatem na tym forum szczególną odpowiedzialność wynikającą ze stanowienia dobrego prawa, sprzyjającego rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Postaram się, chociaż w dużym skrócie, przybliżyć Państwu prace Sejmu prowadzone w tym zakresie.
Przede wszystkim muszę zacząć od tego, że Sejm powołał 5 kwietnia Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z programem rządowym "Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca". Mimo krótkiego okresu działalności tej Komisji, prace nad skierowanymi do niej niektórymi projektami ustaw dobiegają już końca.
Istotne znaczenie w ostatnim etapie przed naszą akcesją do Unii będzie miała uchwalona 10 maja 2002 r. ustawa o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za uchwaleniem tej ustawy.
Sejm uchwalił również nowelizację "Prawa własności przemysłowej".
Komisja Nadzwyczajna zakończyła prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Celem tego projektu jest umożliwienie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne przez okres 12 miesięcy absolwentów, którzy podjęli działalność gospodarczą.
Jednak najwięcej emocji wywołują obecnie, jak łatwo się domyślić, rządowy i poselski projekt nowelizacji Kodeksu Pracy.
W inicjatywie rządu chodzi przede wszystkim o zrealizowanie zadań, które w zakresie obniżania kosztów pracy i uelastyczniania stosunków pracy są ujęte w programie: "Przede wszystkim przedsiębiorczość", stanowiącym, jak doskonale Państwo wiecie, element strategii gospodarczej "Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca".
Z kolei grupa posłów składająca inicjatywę wyszła z założenia, że przepisy obecnie obowiązującego Kodeksu Pracy zdecydowanie zniechęcają mniejsze przedsiębiorstwa do zwiększenia zatrudnienia pracowników. Twierdzą, że bez głębokiej zmiany prawa pracy nie można liczyć na wzrost zatrudnienia. Wnioskodawcy opracowali ten projekt na podstawie wielu propozycji organizacji pracodawców i przedsiębiorców, przedstawianych w ostatnich latach, a także inicjatyw, które wpłynęły do Sejmu III kadencji. Część propozycji jest całkowicie zgodna ze wspomnianym przedłożeniem rządowym. W pierwszym czytaniu zgłoszono wniosek o odrzucenie poselskiego projektu nowelizacji, ale co trzeba zaznaczyć, zdecydowaną większością głosów wniosek ten został oddalony.
Kolejnym projektem, nad którym prowadzone są obecnie prace, jest rządowa propozycja nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jego wdrożenie powinno sprzyjać rozwojowi drobnego handlu.
Komisja Nadzwyczajna przyjęła już sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny.
Do Komisji Nadzwyczajnej został skierowany również rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, który wprowadzi regulacje zmierzające do zwiększenia sprawności systemu identyfikacji podatkowej.
Rządowy projekt ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest kolejną inicjatywą zgłoszoną w ramach pakietu "Przede wszystkim przedsiębiorczość" mającą wyeliminować luki w zakresie normowania tych usług.
Skierowane 26 kwietnia do Komisji Nadzwyczajnej rządowe propozycje nowelizacji ustaw podatkowych, przynieść mają kompleksową zmianę systemu podatkowego, sprzyjającą pobudzaniu rozwoju i aktywności gospodarczej.
Szanowni Państwo
Jak zapewne zauważyliście, rozpoczęliśmy w Sejmie bardzo pracowity okres. Szczególna tu rola Komisji Nadzwyczajnej, która przyspieszając prace legislacyjne programem rządowym "Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca", przyczynia się w dużej mierze do szybszego wdrożenia regulacji usuwających część barier na drodze rozwoju przedsiębiorczości. Mam nadzieję, że jest to dla Was i całej rzemieślniczej braci dobra wiadomość.
Muszę z zadowoleniem podkreślić, iż większość rozpatrywanych propozycji i podejmowanych przez nas decyzji spotyka się ze zrozumieniem i aprobatą kręgów gospodarczych. To dobre rokowania dla zwiększania konkurencyjności polskich małych i średnich firm. Warto bowiem pamiętać, że efekty wprowadzanych obecnie zmian widoczne będą najszybciej po kilku miesiącach. Nowe uregulowania trzeba zatem wdrożyć już w tym roku, aby zaczęły działać jeszcze przed stowarzyszeniem z Unią Europejską.

Szanowni Państwo
Wiem, że nie tylko dla Sejmu jest to okres bardzo pracowity. Jako faktyczni reprezentanci polskich małych i średnich przedsiębiorstw jesteście zaangażowani w ten trudny proces. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, zachowuje to co najcenniejsze w swoim dorobku, a jednocześnie wyznacza sobie nowe cele i stara się sprostać wszystkim nowym wyzwaniom. To potężna organizacja gospodarcza, w której pracują ludzie naprawdę przedsiębiorczy. Przyjmijcie zatem, Szanowni Państwo, moje serdeczne gratulacje. Przyjmijcie także wyrazy uznania za dbałość o coraz wyższy poziom pracy, za budowanie nowej jakości działania samorządu gospodarczego.
Niech Wasze Kongresowe wybory i decyzje przyczyniają się do realizacji celów ważnych dla Waszego środowiska, a zarazem dla polskiej gospodarki.
Korzystając z okazji, chciałbym także przywołać niezwykle ważną - moim zdaniem -inicjatywę, która zrodziła się podczas ubiegłorocznego Zjazdu Cechów. Podpisano wtedy list intencyjny o zwołaniu Europejskiego Zjazdu Rzemiosła. Myślę, że rok 2003, w którym planowane jest przeprowadzenie referendum akcesyjnego w naszym kraju, to dobry czas na zorganizowanie tego spotkania tu w Warszawie. Wierzę, że jest to szansa na wymianę cennych doświadczeń, a także na podjęcie współpracy między cechami z różnych krajów, która pozwoli nam lepiej przygotować polskie rzemiosło do wejścia do Unii Europejskiej. A ja zapewniam, że na miarę moich skromnych możliwości będę wspierał starania zmierzające do przywrócenia dawnego blasku polskiemu rzemiosłu i zwiększenia jego roli w polskiej gospodarce. Rzemiosłu rozumianemu jako połączenie tradycji, profesjonalizmu i społecznikostwa.


Źródło: Warszawa, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Powrót do "Wystąpienia" / Do góry