Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wystąpienia / 16.06.03 / Powrót do "Wystąpienia"

Sejm; Wystąpienie na konferencji "Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych"

Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych. Dzisiejsze spotkanie ma miejsce w szczególnym dla Polski i Polaków momencie. Zaledwie kilka dni temu w referendum obywatele Polski powiedzieli "tak" Zjednoczonej Europie. To doniosłe, historyczne wydarzenie dla naszej ojczyzny i jej przyszłości, dla przyszłości nas wszystkich. Włączamy się w wielką rodzinę krajów Unii Europejskiej, które łączą także regulacje prawne. Tym cenniejsze są spotkania, takie jak to dzisiejsze.
Z prawdziwą satysfakcją objąłem honorowy patronat nad międzynarodową konferencją poświęconą Europejskiej Karcie Języków Regionalnych lub Mniejszościowych i zorganizowaną wspólnie przez Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Radę Europy.
Ogromnie się cieszę, że spotykają się Państwo dzisiaj w siedzibie polskiego parlamentu. Chciałbym podkreślić, że promuję Sejm otwarty, wręcz zachęcający do wykorzystania jego potencjału dla dyskusji o ważnych sprawach. Jestem szczególnie zadowolony, gdy tak jak dzisiaj, odwiedzają nas ludzie o uznanym dorobku życiowym, naukowym, zawodowym, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.
Widzę na tej sali posłów i senatorów, gości z Rady Europy, a także z Austrii, Chorwacji, Finlandii, Rumunii i Węgier, są przedstawiciele placówek dyplomatycznych, administracji państwowej – urzędów centralnych i wojewódzkich, reprezentanci administracji samorządowej wszystkich szczebli, pracownicy nauki i - co nas szczególnie cieszy - przedstawiciele stowarzyszeń mniejszości narodowych i etnicznych.

Szanowni Państwo,
Przed niespełna trzema laty, w październiku 2000 roku, w tym gmachu odbyły się pod auspicjami Komisji i Rady Europy dwudniowe obrady na temat Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych, na której ratyfikację Sejm wyraził zgodę 27 kwietnia 2000 r., a która weszła w życie w dniu
1 kwietnia 2001 r. Zarówno ta Konwencja, jak i Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych zawierają zobowiązania dotyczące ochrony praw mniejszości narodowych, sformułowane także w dokumentach i deklaracjach Narodów Zjednoczonych, Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych organizacji.
W Rzeczypospolitej Polskiej prawo do zachowania, a także rozwoju swojej kultury, języka, obyczajów i tradycji gwarantuje osobom, należącym do mniejszości narodowych Konstytucja uchwalona 2 kwietnia 1997 roku. Natomiast poszczególne ustawy i rozporządzenia określają warunki i możliwości korzystania przez mniejszości narodowe z tych praw w sferze kultury, edukacji, religii czy polityki.
Ten system zabezpieczeń chroniących prawa ludzi o odmiennym niż większość społeczeństwa języku, religii czy kulturze wpisuje się w tradycję Rzeczpospolitej, przenikniętą humanistycznymi wartościami i duchem tolerancji. Nasz kraj stara się zapewnić godną, stwarzającą warunki wszechstronnego rozwoju egzystencję wszystkim swoim obywatelom, bez względu na dzielące ich różnice.
Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych to kolejny ważny dokument dający podstawy do budowy efektywnego systemu ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych. Jej ratyfikacja przez Polskę oraz wprowadzenie w życie postanowień zawartych w deklaracji, dopełni zakres praw przysługujących mniejszościom narodowym. Wzmocni też pozycję Polski wśród państw, dla których wartością nie do przecenienia są uregulowania w zakresie praw człowieka.
Szanowni Państwo,
Od dłuższego czasu trwają w Sejmie prace nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestie języka mniejszości narodowych znajdą w niej odzwierciedlenie i właściwe sobie miejsce. Tym cenniejsze będą dla nas wnioski z dzisiejszej i jutrzejszej dyskusji oraz wymiana doświadczeń.
Życzę zatem owocnych obrad i jednocześnie wyrażam nadzieję, że duch tolerancji i życzliwości, wzajemnego szacunku i zrozumienia będzie panował nie tylko na tej sali, ale przeniknie wszystkie społeczeństwa, oraz sprawi, że każdy człowiek będzie się czuł u siebie - i w swej małej ojczyźnie, i w Polsce, i w Zjednoczonej Europie.

Źródło: www.borowski.pl

Powrót do "Wystąpienia" / Do góry