Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wystąpienia / 22.11.03 / Powrót do "Wystąpienia"

Sejm; Konferencja "Harcmistrz Aleksander Kamiński - wizja społeczeństwa obywatelskiego"

Szanowni Państwo
Witając wszystkich serdecznie, jako jeden z gospodarzy tego spotkania, pragnę podkreślić jak bardzo się cieszę, że możemy gościć dzisiaj w Sejmie tak liczne grono oddanych propagatorów idei duchowego patrona naszej konferencji.
Uchwałą Sejmu RP rok 2003 ogłoszono rokiem Aleksandra Kamińskiego. To dla nas, parlamentarzystów wielka satysfakcja, że mogliśmy w ten symboliczny sposób uczcić człowieka o ogromnych dla Polski zasługach, którego głęboki, dojrzały patriotyzm nieodmiennie nacechowany był odpowiedzialnością za innych, potrzebą spełnienia obowiązku wobec Ojczyzny i społeczeństwa. Zdecydowaliśmy się na przypomnienie tej wspaniałej postaci, bo pozostaje ona naszym wielkim moralnym autorytetem, a takich właśnie ludzi Polska potrzebuje dzisiaj jak powietrza.
Obchody roku Aleksandra Kamińskiego swoim zasięgiem objęły cały kraj. W środowiskach harcerskich przypominano sylwetkę oraz dorobek tego znakomitego instruktora, wychowawcy i naukowca. Odbywały się rajdy, zloty, spotkania instruktorskie, imprezy artystyczne i wystawy jemu poświęcone. Organizowano sympozja, konferencje naukowe i spotkania z udziałem naukowców, polityków, działaczy samorządowych. Wszystkie te przedsięwzięcia uświadomiły jakże dobitnie, że dzieło Aleksandra Kamińskiego to wciąż niewyczerpane źródło inspiracji, niezastąpiona wskazówka w naszym obecnym życiu społecznym i politycznym. W naszej pracy dla Ojczyzny.
I chociaż Rok Aleksandra Kamińskiego dobiega właśnie końca, pozostaje wrażenie, że jesteśmy dopiero u progu poznawania i przyswajania sobie istoty tego, co chciał nam przekazać. Jesteśmy u progu przymierzania jego zasad do codziennych problemów polskiego życia publicznego.
W chwili obecnej stoi zatem wciąż przed nami wielkie zadanie popularyzacji jego idei, idei gwarantujących przywiązanie do podstawowych wartości moralnych, przestrzegania norm i obowiązków wynikających z życia w społeczeństwie.
Budując demokratyczne społeczeństwo obywatelskie, musimy znaleźć odpowiednie miejsce dla jego cennych wskazówek i światłych myśli, a także starać się je przybliżać coraz szerszym kręgom społeczeństwa. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę, że nasza rzeczywistość stawia przed nami wcale niełatwe zadania. Niebywały postęp cywilizacyjny kreuje nowe możliwości i nadzieje, niesie jednak również pewne zagrożenia. Rodzą się postawy frustracji, czy nawet alienacji wobec wzrastających wymagań, jakie stawiają coraz szybciej zmieniające się realia życia. Pociąga to za sobą przede wszystkim niebezpieczeństwo utraty orientacji młodych w prawidłowym identyfikowaniu i rozgraniczaniu dobra i zła, co każe nam bardziej niż kiedykolwiek zwrócić uwagę na konieczność wychowania młodzieży w duchu pozytywnych wartości. Przywołując zatem Aleksandra Kamińskiego, wzór patrioty i ideał wychowawcy, czerpiąc z jego postawy i dorobku, możemy pracować dla przyszłości, ucząc kolejne pokolenia otwartości, szacunku, miłości do Ojczyzny, życzliwości i obywatelskiej mądrości. To swoista lekcja przez Aleksandra Kamińskiego nam zadana.
Przede wszystkim też winniśmy z większą uwagą spojrzeć na ruch harcerski, na którego rozwój w naszym kraju tak kolosalny wpływ miał Aleksander Kamiński. Harcerstwo otwierało i otwiera przed dziećmi i młodzieżą wiele możliwości, pozwalając na samodzielne zdobywanie wiedzy i kształtowanie pozytywnych cech charakteru, ucząc przy tym wyczulenia na potrzeby drugiego człowieka. To jeden z trwałych filarów, na którym możemy budować nowoczesne społeczeństwo obywatelskie na miarę naszych oczekiwań.
My, parlamentarzyści posiadając tak wiele możliwości i instrumentów, z pomocą których możemy kształtować politykę państwową w stosunku do młodzieży, z opracowań Aleksandra Kamińskiego czerpać możemy pełnymi garściami. Niewątpliwie szczególnie cenne są przemyślenia Kamińskiego dotyczące związku między polityką a wychowaniem. Powiedział on mianowicie: "Polityk to realizator zadań społecznych przez władzę. Wychowawca - to organizator pragnień zmierzających ku kształtowaniu siebie i tworzeniu lepszego świata. Jeśli polityk zniszczy autonomię wychowawcy - budowla przez niego wzniesiona nie będzie miała cech trwałości. Jeśli wychowawca zlekceważy polityka - jego poczynania nie będą ugruntowane w życiu praktycznym. Sojusz wychowawcy i polityka stanowi fakt niezmiernie pożądany pod warunkiem, że obie strony uznają odrębność metod swego działania i zakresu swych prac." (tekst z 1957 roku "Jakiego harcerstwa pragniemy, druk w "O harcerstwie teksty zapomniane"; W-wa 1988 WSKOS s. 47)
Refleksje Aleksandra Kamińskiego wciąż zaskakują swą celnością i aktualnością. Szczególnie te odnoszące się do naszego narodowego charakteru. Na potwierdzenie ich trafności, a zarazem ponadczasowości chciałbym w tym miejscu po raz kolejny odwołać się do jego słów (zamieszczonych w "Biuletynie Informacyjnym" z roku 1942): ".... podstawową cechą charakteru narodowego Polaków jest umiłowanie wolności. Dlatego ustrój demokratyczny był i będzie jedynym zdrowym dla naszego narodu ustrojem. Ponieważ jednak w przeszłości i obecnie widzimy, jak nadmierne umiłowanie wolności stosunkowo łatwo przeradza się wśród nas w warcholstwo, jak trudno nam się zdobyć na wzajemne ustępstwa, uzgodnienie opinii, współdziałanie i współpracę - demokracja nasza winna być demokracją rządną, demokracją sprężystej i silnej władzy państwowej".

Szanowni Państwo!

Chciałbym wyrazić nadzieję, że będziemy potrafili najpierw dobrze zrozumieć intencje Aleksandra Kamińskiego, a potem mądrze je wykorzystać dla dobrej budowy społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Wszystkim, którzy po to właśnie zebrali się w tej sali, życzę gorąco owocnych obrad.

Źródło: www.borowski.pl

Powrót do "Wystąpienia" / Do góry