Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wystąpienia / 05.12.03 / Powrót do "Wystąpienia"

Sejm; II Mazowieckie Forum Samorządowe

Szanowni Państwo

Kiedy w marcu ubiegłego roku miałem przyjemność zwracać się do uczestników I Mazowieckiego Forum Samorządowego, stanowiącego element szerokiej debaty poprzedzającej fundamentalne dla samorządowego ustroju rozstrzygnięcia, zastanawiałem się czy Państwa inicjatywa nie okaże się aby jednorazowa i czy dyskusja w tak szerokim gronie znajdzie swoją kontynuację w przyszłości. Dziś, z satysfakcją stwierdzam, że moje obawy zostały rozwiane. A fakt, że uczestniczymy w kolejnym spotkaniu, pozwala mieć nadzieję na początek, co prawda jeszcze krótkiej, ale już dobrej tradycji.
Serdecznie więc witam przybyłych ponownie do Sejmu wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz władze województwa mazowieckiego, ale także zaproszonych do udziału w obradach reprezentantów innych regionów kraju.
Cieszę się, że swoje obrady postanowiliście Państwo poświęcić niezwykle ważkim zagadnieniom modernizacji polskiej wsi w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo

Minione kilkanaście lat unaoczniło jak poważne wyzwania stoją przed polską wsią. Pomimo zanotowanego już postępu, na obszarach wiejskich wciąż najdotkliwiej dają o sobie znać skutki cywilizacyjnych zapóźnień i niedoinwestowania - tak w sferze produkcyjnej, jak też społecznej. Nie możemy też zapominać, że to właśnie obszary wiejskie poniosły najwyraźniej odczuwalny ciężar transformacji. Rozwiązanie tych nabrzmiałych przez lata problemów stanowi warunek konieczny przyszłego rozwoju, ale również warunek osiągnięcia korzyści wynikających z integracji.
A ponieważ modernizacja polskiej wsi jest kluczowym elementem zwiększenia efektywności produkcji rolniczej i poprawy konkurencyjności rodzimych produktów rolnych na wspólnym europejskim rynku, to dzisiejsza dyskusja wydaje się wyjątkowo potrzebna. Tym bardziej, że na Mazowszu przeważają przecież gminy wiejskie, a przeciwdziałanie dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności, zwłaszcza między stołeczną metropolią a jej otoczeniem, znajduje się wśród celów długoterminowych zdefiniowanych w Strategii Rozwoju Województwa.
W tym kontekście warto jednak, jak sądzę, podkreślić, iż potrzeby dostosowawcze obszarów wiejskich są w znacznym stopniu zróżnicowane regionalnie - biorąc pod uwagę zarówno wskaźniki mechanizacji i produkcji rolnej, jak również poziom życia mieszkańców.
W obrębie tych podstawowych aspektów modernizacji mamy do czynienia z jednej strony z działaniami skierowanymi na podnoszenie jakości produkcji, a więc pomocą kierowaną do rolników i grup producentów rolnych. Z drugiej zaś z działaniami koncentrującymi się na poprawie warunków życia ludności wiejskiej, a więc rozwojem infrastruktury, poszerzaniem dostępu do opieki zdrowotnej, oświaty i kultury, a także tworzeniem alternatywnych źródeł dochodu, pochodzących z innej, niż produkcja rolna działalności.
Nie muszę dodawać, jak wiele w tym obszarze zależy od aktywności władz samorządowych, ale także inicjatywności samych mieszkańców i ich zdolności do samoorganizacji - słowem rozwoju odpowiednich postaw społecznych. Dlatego tak ważne jest, aby docierające do społeczności obszarów wiejskich informacje o podejmowanych działaniach miały charakter jak najbardziej konkretny, przejrzysty i pełny.
Pamiętając, że to właśnie wieś była przedmiotem szczególnego zainteresowania przed referendum akcesyjnym, winniśmy zważać, aby jej mieszkańcy nie odczuli, że było to zainteresowanie jednorazowe. Tym bardziej, że stosunek do integracji jest tu nadal daleki od entuzjazmu.

Szanowni Państwo

Jedynie poprzez włączenie w zintegrowany system europejski nasz sektor rolny i polska wieś mają szansę się wzmocnić oraz obronić przed marginalizacją. Sami bowiem nie będziemy w stanie sprostać skutkom coraz silniej zarysowujących się procesów globalnej konkurencji i coraz wyraźniej postępującej liberalizacji handlu międzynarodowego. W projektowaniu i realizacji Wspólnej Polityki Rolnej podstawową rolę odgrywać będą samorządy terytorialne, rolnicze oraz spółdzielczość wiejska, co w znaczącym stopniu wpłynie na umocnienie ich pozycji i znaczenia.
Zważywszy na tak szerokie spektrum problemów, uwzględniając też ich wyjątkową aktualność, pozwolę sobie Państwa debatę określić - używając terminologii ekonomicznej - doskonałą lokatą, która przynieść może jedynie korzystne efekty. Zwłaszcza że dzielić się będziecie swoimi doświadczeniami i opiniami dotyczącymi miedzy innymi wykorzystania i dystrybucji środków pomocowych, a o stopniu zaawansowania działań oraz zadaniach, które dopiero przed nami mówić będą przedstawiciele odpowiedzialnych za ich przygotowanie resortów, urzędów i agencji. Otrzymamy więc informację najbardziej aktualną.
Mam zatem nadzieję, że obrady Forum dobrze wpiszą się w trudny proces "logistycznego" przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Proces, którego niezwykle ważnym uczestnikiem, ze względu na zakres zadań, winien być również polski samorząd.
A skoro tak, to przekonany jestem, że Wasza debata będzie wyjątkowo pożyteczna. Liczę też, że stworzy szansę do zaprezentowania osiągnięć mazowieckiej samorządności - bo tych przecież w regionie nie brakuje.

Źródło: www.borowski.pl

Powrót do "Wystąpienia" / Do góry